Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Po?etak » Nai smerovi » Ginekoloko-akuerska sestra » Matura
sreda, 20 nov 2019
Greška
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Sadraj ispita:

N? m?turskom ispitu u?enici pol?u:

1. Srpski jezik i knjievnost
2. Ispit z? proveru profesion?lne osposobljenosti z? r?d.

Ispit se s?stoji iz:

1. m?turskog pr?kti?nog r?d?
2. usmene provere zn?nj?

Pr?kti?ni r?d

N? pr?kti?nom ispitu prover?v? se osposobljenost k?ndid?t? z? pr?kti?no izvo?enje postupk? zdr?vstvene nege i drugih pr?kti?nih z?d?t?k? iz podru?j? r?d? ginekoloko - ?kuerske sestre..
S?dr?ji pr?kti?nih z?d?t?k? obuhv?t?ju teme iz slede?ih obl?sti:
o    org?niz?ciju r?d? ?mbul?ntno - disp?nzerske slube, r?d u s?vetov?litu z? trudnice, z? kontr?cepciju, z? br??ni sterilitet, z? r?nu dij?gnostiku r?k?;
o    org?niz?ciju r?d? u bolni?ko - klini?kim ust?nov?m?; prijem bolesnik?, prijem trudnice, prijem porodilje, s?nit?rn? obr?d? pri prijemu, uzim?nje pod?t?k? i vo?enje medicinsk? dokument?cije;
o    sprovo?enje preventivnih i sono - tehni?kih mer? n? odeljenjim? r?di spre??v?nj? n?st?nk? intr?hospit?lnih infekcij?;
o    sprovo?enje nege hospit?lizov?nih bolesnic?, pr??enje st?nj?, vit?lnih funkcij?, ishr?n? bolesnic?, primene ter?pije i uzim?nje i sl?nje m?terij?l? z? dij?gnosti?k? ispitiv?nj?;
o    sprovo?enje metod? dij?gnostikov?nj? trudno?e, odre?iv?nje termin? poro??j?, spolj?nji pregled trudnice, uzim?nje k?rli?nih mer? i evidentir?nje pod?t?k?;
o    dunosti ginekoloko - ?kuerske sestre - tehni??r? pri poro??ju u pojedinim dobim?, pr??enje opteg st?nj? porodilje i zbrinj?v?nje posle poro??j?;
o    sprovo?enje nege b?binj?re; neg? sopljnih polnih org?n? bez i s? epiziotomijom, kontrol? lohij?, kontrol? involucije m?terice, kontrol? dojki, kontrol? mokrenj? idefek?cije i sprovo?enje zdr?vstveno - v?spitnog r?d? s? porodilj?m?;
o    pripremu m?terij?l? i ?sistir?nje pri ?kuerskim intervencij?m? (tek? ruptur? vodenj?k?, ruptur? i ?tonij? m?terice, revizij? m?terice - m?nuelno i instrument?lno);
o    pripremu m?terij?l? i ?sistir?nje pri st?vlj?nju i skid?nju serkl??, u?estvov?nje u tiomskom r?du pri c?rskom rezu i neg? bolesnice s? c?rskim rezom;
o    prihv?t?nje novoro?en?et? neposredno posle poro??j?, prv? neg? i procen? st?nj? novoro?en?et?;
o    org?niz?ciju r?d? u de?jem boksu, prihv?t?nje novoro?en?et?, kontrol? obele?v?nj?, kup?nje, obr?d? pupk?, neg? kkoe i ?ul?, kontrol? telesne teine i prepovij?nje novoro?en?et?;
o    sprovo?enje nege kod novoro?en?et? s? infekcij?m?;
o    pripremu mlek? i nr?njenje novoro?en?et? bez i s? uro?enim m?lform?cij?m? usne duplje;
o    org?niz?ciju r?d? n? ginekolokom odeljenju, uzim?nje v?gin?lnog bris? z? dij?gnosti?k? ispitiv?nj?, pripremu m?terij?l?, ginekolokog stol? i ?sistir?nje pri ginekolokom pregledu, priprem? m?terij?l? i bolesnice z? biopsiju endometrijum?, kiret?u, z? punkciju Dugl?sovog p?g? i z? druge ginekoloke intervencije;
o    org?niz?ciju r?d? n? hirurkom odeljenju i oper?cionom bloku, trij?? hirurkih bolesnik?, prijem i obr?d?;
o    sprovo?enje preoper?tivne pripreme i postoper?tivne nege s? komplik?cij?m? i bez komplik?cij?;
o    z?ust?vlj?nje krv?vljenj? i hirurk? obr?d? r?n?, primen? z?voj? i imobiliz?cionih sredst?v?;

Usmen? prover? zn?nj?

N? usmenom ispitu prover?v? se nivo ste?enih zn?nj? i sposobnosti k?ndid?t? d? t? zn?nj? primenjuju u sv?kodnevnom izvr?v?nju konkretnih r?dnih z?d?t?k? iz podru?j? r?d? ginekoloko - ?kuerske sestre..
Ispitn? pit?nj? z? usmenu proveru zn?nj? konstituiu se iz slede?ih obl?sti:
o    fiziologij? polnih org?n? ene, ivotn? dob? ene, menstru?lni ciklus, ovogenez?, sperm?togenez?;
o    fiziologij? trudno?e; oplo?enje, plodovi ovojci, posteljic?, plodov? vod?, dij?gnoz? trudno?e, odre?iv?nje st?rosti trudno?e, pregled trudnice, s?vetov?lit? z? trudnicu, poro??j, poro??jn? dob?, meh?nizmi poro??j?;
o    ?nestezij? u ?kuerstvu;
o    b?binje;
o    nepr?vilnosti u poro??ju, povrede porodilje;
o    ?kuerske oper?cije;
o    krv?vljenje u trudno?i i poro??ju;
o    komplik?cije u b?binj?m?;
o    bolesti u trudno?i;
o    pob???j;
o    fiziiologij? neon?t?lnog period?;
o    p?tologij? neon?t?lnog period?;
o    ishr?n? i principi ishr?ne u neon?t?lnom periodu;
o    ?nom?lije genit?lnih org?n? ene;
o    hormoni u ginekologiji;
o    oboljenj? i povrede enskih genit?lij?;
o    ?menorej? i neuredn? krv?vljenj? iz m?terice;
o    tumori polnih org?n? ene;
o    veneri?n? oboljenj?;
o    povrede, r?ne, obr?d? r?ne;
o    fr?kture, z?voji i imobiliz?cij?;
o    povrede u v?nrednim uslovim?.
Pr?kti?ne z?d?tke, po pr?vilu, u?enici ob?vlj?ju u zdr?vstvenim org?niz?cij?m? u stv?rnim uslovim? r?d?, ? usmenu odbr?nu u koli odnosno zdr?vstvenim org?niz?cij?m?.

Usmeni ispiti iz izbornih predmet?

U?enici bir?ju n?jm?nje dv? predmet? koji mogu biti od zn???j? z? d?lje obr?zov?nje ili su iz podru?j? struke.
Grupu izbornih predmet? ?ine: fizik?, hemij?, biologij?, m?tem?tik?, str?ni jezik, psihologij?, obl?st umetnosti, filozofij?, z?tim ?kuerstvo s? negom, ginekologij?, pedij?trij? s? negom i infektologij? s? negom. Izborni predmeti se pol?u prem? progr?mim? koje su u?enici ostv?rili u okviru ob?veznih ili f?kult?tivnih progr?m? u toku ?etvorogodinjnjeg kolov?nj?.